Takstige

Det er krav om takstige for alle skråtak der pipe skal feies

Stige på taket.

Plan- og bygningsloven gir påbud om sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet gjelder uansett om personen er en arbeidstaker eller ikke. I tillegg kommer arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere.

Forskriftene omfatter feierarbeid, snørydding, blikkenslagerarbeid og lignende. I forskriftene står det at «når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner hvor det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres.

Dette må til for å ha godkjent Takstige

  • Takstigen må være godkjent og montert i henhold til anvisning fra produsenten.
  • Takstigen skal være festet til bærende konstruksjon
  • Takstigen skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige kan foregå på en sikker måte.
  • Avstanden mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
  • Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
  • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent stigesikring for å sikre stige.
  • Når bygget har flere piper skal det enten være en stige opp til hver pipe eller være sikker adkomst mellom pipene i form av takbru eller platå.

01.januar 2016 kom en forskrift som setter krav til feiing og tilsyn av fritidsboliger. Dette betyr at alle fritidsboliger skal sikres på lik linje med helårsboliger.

Adkomsten til pipa må være forskriftsmessig

Sikker adkomst til pipa handler om to alternativer; gjennom ei takluke eller opp en stige. I de fleste tilfeller vil taktstige være den rimeligste og beste løsningen.

Fritidsboliger må derfor utstyres med stigesikring og takstige, og dersom pipens høyde krever det, skal feieplatå eller pipeplattform benyttes.

Dette kravet gjelder også boliger og fritidsboliger som har taket dekket med torv. Takstige for torvtak monteres fast på begge sider av taket ved å skru fast innfestingsdetaljer i torvholdstokken. Løsningen er designet for å være så lite synlig fra bakken som mulig.

Feieplatå

For at feieren skal kunne nå opp til toppen av pipa, må det i mange tilfeller monteres et feieplatå. Det er ulike løsninger for dette fordi størrelsen er avhengig av høyden på pipa.

Grunnregelen er at det ikke skal være mer en 120 cm fra der feieren står, til toppen av pipa. For at vi skal kunne hjelpe deg å kunne finne riktig type plattform trenger du en ca. Mål på høyden i bakkant, samt omtrentlig takvinkel på taket. Dersom du er usikker, bør du kontakte oss for befaring.

Takstiger som sørger for sikkerheten

Agder Tak er en leverandør med god erfaring innen komplette løsninger for tak og fasade.

Våre løsninger skal skape trygghet og trivsel gjennom kvalitet og estetikk. Våre takteam og samarbeidspartnere på tak rundt om i hele landet er godt kjent med hva som kreves av sikkerhetsanordninger.

Send mail om hva du trenger så kan vi prosjektere en konkurransedyktig løsning fritt levert eller ferdig montert.

Med blikk for håndverk og kvalitet – kontakt oss når du trenger Takstige

Bestill gratis befaring